80 Chiêu thức kinh doanh thành công

80 Chiêu thức kinh doanh thành công ** Nghèo nàn về của cải là nghèo nàn tạm thời , Còn nghèo nàn về tố chất  mới là nghèo nàn vĩnh viễn ** Tin tưởng chính mình, rủ bỏ tâm thế tiêu cực, của cải bắt nguồn từ suy nghỉ tích cực Đừng nên kinh doanh nếu không biêt mình thích...