BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG

BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG GJJ Số răng Z: 15 [caption id="attachment_1002" align="alignnone" width="750"] BÁNH-NHÔNG-GJJ[/caption] BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG KUMKANG Số răng Z: 15 Module : 8 Then : 5 x12 Độ cứng : 50 -55 ( Hrc) [caption id="attachment_1004" align="alignnone" width="733"] Bánh nhông vận thăng Kumkang[/caption] BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG ALIMAK Số răng Z: 23 [caption id="attachment_1005"...