Đắc nhân tâm

Những nguyên tắc vàng trong đối nhân xử thế của Đắc Nhân Tâm Nguyên tắc 1: Không chỉ trích, oán trách hay than phiền Nguyên tắc 2: Thành thật khen ngợi , cảm kích người khác