Đắc nhân tâm

Những nguyên tắc vàng trong đối nhân xử thế của Đắc Nhân Tâm

c nhân tâm - Đắc nhân tâm

Nguyên tắc 1: Không chỉ trích, oán trách hay than phiềnc nhân tâm1 - Đắc nhân tâm

Nguyên tắc 2: Thành thật khen ngợi , cảm kích người khác 

Thẻ: