BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG

CHUYÊN CUNG CẤP BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG CÁC LOẠI :

Số răng Z: 15

Module : 8

bÁNH NHÔNG GJJ - BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG Bánh nhông vận thăng lồng

BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG KUMKANG

Số răng Z: 15

NHONG VT GJJ ANKA 1024x1024 - BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG

Bánh nhông vận thăng lồng GJJ

nhong vt zeno 1024x1024 - BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG

Bánh nhông vận thăng Zeno

Module : M= 8nhong alimak 1024x1024 - BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG

Then : 5 x12

Độ cứng : 50 -55 ( Hrc)

NHONG KUMKANG - BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNGBánh nhông vận thăng Kumkang

BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG ALIMAK

Số răng Z: 23

bánh nhông alimak - BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG

Nhông vận thăng Alimak

Module : M = 5
Nhông vận thăng Alimak

BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG ANKA

Số răng Z: 15

Module  M = 8

Nhông vận thăng Anka - BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG Nhông-vận-thăng-Anka

Tags: ,