BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG

CHUYÊN CUNG CẤP BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG CÁC LOẠI :

Số răng Z: 15

Module : 8

Bánh nhông vận thăng lồng Bánh nhông vận thăng lồng

BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG KUMKANG

Số răng Z: 15

Bánh nhông vận thăng lồng GJJ

Bánh nhông vận thăng Zeno

Module : M= 8

Then : 5 x12

Độ cứng : 50 -55 ( Hrc)

Bánh nhông vận thăng Kumkang Bánh nhông vận thăng Kumkang

BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG ALIMAK

Số răng Z: 23

Nhông vận thăng Alimak

Nhông vận thăng Alimak

Module : M = 5
Nhông vận thăng Alimak

BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG ANKA

Số răng Z: 15

Module  M = 8

Nhông-vận-thăng-Anka Nhông-vận-thăng-Anka

Tags: ,