Bulong neo cẩu tháp

Bulong chân móng cẩu tháp

Bulong neo các loại :M20, M24, M30, M36, M39, M42, M45, M90

Với các cấp bền : Gr 4.6, Gr 5.6, Gr 6.6, Gr 8.8, .

Bulong móng cẩu tháp - Bulong neo cẩu tháp

Bulong neo chân cẩu tháp

Bulong-móng-cẩu-tháp

Định vị bulong chân móng cẩu tháp .

nh vị bulong móng cẩu - Bulong neo cẩu tháp

Định vị bulong neo cẩu tháp

 

Thẻ:, , ,