PHỤ TÙNG VẬN THĂNG

Phụ tùng vận thăng

Bánh tỳ vận thăng lồng 

Cụm đĩa thắng vận thăng 

Con lăn vận thăng 

Khớp nối giảm chấn vận thăng

Bộ gọi tầng vận thăng 

trục vít , bánh vít vận thăng 

Banh nhông lồng vận thăng

Bánh tỳ vận thăng

Bánh tỳ vận thăng

Bánh tỳ vận thăng

Bánh tỳ vận thăng

Con lăn dẫn hướng lồng vận thăng

Con lăn dẫn hướng lồng vận thăng

Giảm chấn vận thăng

Giảm chấn vận thăng

Bộ gọi tầng vận thăng

Bộ gọi tầng vận thăng

phụ tùng vận thăng - trục vít

Tags: