PHỤ TÙNG VẬN THĂNG

Phụ tùng vận thăng

Bánh tỳ vận thăng lồng 

Cụm đĩa thắng vận thăng 

Con lăn vận thăng 

Khớp nối giảm chấn vận thăng

Bộ gọi tầng vận thăng 

trục vít , bánh vít vận thăng 

Banh nhông lồng vận thăng

bánh tỳ - PHỤ TÙNG VẬN THĂNG

Bánh tỳ vận thăng

bánh tỳ vận thăng - PHỤ TÙNG VẬN THĂNG

Bánh tỳ vận thăng

con lăn - PHỤ TÙNG VẬN THĂNG

Con lăn dẫn hướng lồng vận thăng

giảm chấn vận thăng - PHỤ TÙNG VẬN THĂNG

Giảm chấn vận thăng

gọi tầng - PHỤ TÙNG VẬN THĂNG

Bộ gọi tầng vận thăng

trucvit - PHỤ TÙNG VẬN THĂNG

Tags: